Schippers scherpt tuchtrecht aan

19-07-2013

Artsen en andere BIG-geregistreerde zorgverleners komen ook tijdens een schorsing onder het tuchtrecht te vallen. Daarnaast krijgen tuchtcolleges de bevoegdheid om een zorgverlener direct te schorsen als er een ernstig vermoeden bestaat dat het volksgezondheidsbelang ernstig wordt geschaad door diens handelen of nalaten. Minister Schippers van VWS wil dit regelen in de wet BIG, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Artsen en andere BIG-geregistreerde zorgverleners mogen na een schorsing hun beroepstitel niet meer voeren en ook geen zelfstandig voorbehouden handelingen verrichten. Doen ze dit toch, dan kan de tuchtrechter momenteel niet ingrijpen, omdat het tuchtrecht tijdens de schorsing niet van toepassing is. Minister Schippers wil de wet op dit punt aanpassen, zodat de IGZ naast bestuursrechtelijke handhaving, de ook via het tuchtrecht kan aanpakken. De IGZ en iedere belanghebbende kunnen dan een tuchtklacht indienen. De tuchtrechter kan vervolgens de inschrijving van de betrokken beroepsbeoefenaar doorhalen of een andere maatregel opleggen. Dit betekent dat een beroepsbeoefenaar zijn BIG-registratie voor onbepaalde tijd kan verliezen wanneer hij tijdens zijn schorsing in strijd met de schorsing of met de tuchtnormen handelt.

Direct schorsen
Daarnaast wil Schippers tuchtcolleges de mogelijkheid geven een beroepsbeoefenaar direct te kunnen schorsen in de uitoefening van de praktijk of het beroep als er “een ernstig vermoeden is gerezen van een handelen of nalaten waardoor het volksgezondheidsbelang ernstig wordt geschaad of dreigt te worden geschaad”. De IGZ zal, in afwachting van de voorlopige voorziening, de betreffende beroepsbeoefenaar een bevel geven zijn activiteiten te staken.

Schippers verwacht het wetsvoorstel in de eerste helft van 2014 aan de Kamer te sturen.

Ernstig vermoeden
Verder krijgt de IGZ de mogelijkheid om – vooruitlopend op nader onderzoek – maatregelen te nemen tegen zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren wanneer er een ernstig vermoeden bestaat dat deze de volkgezondheid schaadt of dreigt te schaden. Hiermee geeft Schippers uitvoering aan de motie van Van Veen (VVD) en Kuzu (PvdA). In de aangenomen motie verzochten zij de regering ‘de IGZ binnen daarbij aan te geven voorwaarden mandaat te verlenen voor het geven van een aanwijzing aan zelfstandige gevestigde individuele beroepsbeoefenaren’.

Strafrechtelijk beroepsverbod
Tenslotte schrijft Schippers in de brief de mogelijkheden voor de strafrechter om een beroepsverbod op te leggen worden uitgebreid. Het strafrechtelijk beroepsverbod als bijkomende straf wordt ook mogelijk bij de misdrijven mishandeling (waaronder begrepen benadeling van de gezondheid) en het  in hulpeloze toestand achterlaten van aan zorg toevertrouwde personen.


Bronhttp://www.skipr.nl/actueel/id15269-schippers-scherpt-tuchtrecht-aan.html#sthash.2O4Cj9Vt.dpuf
 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.