• Home
 • Redactionele artikelen

Redactionele Artikelen

Deel dit artikel met je vrienden:
Share |

Bijdrage van: Millian Medical bij Millian Medical

Keurmerken en kwaliteitslabels in de plastische en cosmetische chirurgie


Als u een plastisch chirurgische behandeling of cosmetische ingreep door een arts bij een kliniek laat uitvoeren, wilt u erop kunnen vertrouwen dat u te maken heeft met een specialist en kliniek die kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Bij de beoordeling hiervan is het verstandig te kijken of de specialist staat ingeschreven in het BIG of RIZIV-register, of de arts en/of kliniek over keurmerken, certificaten of samenwerkingen beschikt en of de chirurg/cosmetisch arts is aangesloten bij een beroepsvereniging en dus een erkenning heeft.

Erkenning: BIG-register (Nederland) of RIZIV-register (België)

Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Artsen met een wettelijk erkend diploma, kunnen zich laten inschrijven in het BIG-register. Daarmee beschikken zij over de bevoegdheid hun beroep in de individuele gezondheidszorg uit te oefenen.

Als u wilt weten of uw arts bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen, dan kunt u in het BIG-register (www.bigregister.nl) naar uw arts zoeken. Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer. Iedere arts heeft zo'n uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. Vraag dit nummer aan uw arts.

Artsen, die staan ingeschreven in het BIG-register en zich verder hebben gespecialiseerd, kunnen zich laten inschrijven in een wettelijk erkend specialistenregister. Voor plastisch chirurgen is dat het RGS-register, dat is gekoppeld aan het BIG-register. Als een arts zichzelf uitgeeft voor plastisch chirurg, kunt u in het BIG-register controleren of hij als zodanig staat ingeschreven en niet alleen als arts.

België

In België moet een arts bij de Orde van geneesheren staan ingeschreven en van de overheid een visum krijgen van het vereiste diploma.  U kunt de bevoegdheid van artsen in België controleren bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (www.riziv.be).

Een nieuwe wet bepaalt dat sommige ingrepen alleen door daartoe opgeleide artsen mogen worden gedaan. Een facelift behandeling mag bijvoorbeeld alleen uitgevoerd worden door plastisch chirurgen en maxillofaciale chirurgen.

In het kader van de veiligheid van de patiënt zullen privéklinieken bij complexe ingrepen de samenwerking zoeken met een algemeen ziekenhuis. In een ziekenhuis zijn vrijwel altijd volgende diensten aanwezig: laboratorium, bloedbank, intensieve zorgen, spoedgevallen, radiologie, inslapende poortwachten (dokters), etc.

Let op: Men mag er hierbij niet automatisch van uitgaan dat door deze samenwerkingsconstructie de privékliniek automatisch verbonden is aan het ziekenhuis. Vraag daarom goed na wat er gebeurt als u een ernstige complicatie zou krijgen (bijvoorbeeld trombose, infectie, bloeding na de ingreep in het weekend, etc.).  Sommige ingrepen zijn geschikter voor een privékliniek en andere ingrepen kunnen beter uitgevoerd worden in een ziekenhuis.

Kwaliteitscontrole

Nederlanse artsen en klinieken worden regelmatig gevisiteerd om te toetsen of zij nog voldoen aan de strenge eisen van de brancheverenigingen waarbij zij zijn aangesloten. In België wordt de privésector tot nog toe niet gecontroleerd.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bezoekt regelmatig alle Nederlandse klinieken. Dit overheidsorgaan houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt. De IGZ handelt vanuit het perspectief van de burger en richt zich op problemen die burgers niet zelf kunnen beoordelen of beïnvloeden. Voor meer informatie: www.igz.nl

Keurmerken, certificaten en erkenningen

Door te voldoen aan strenge kwaliteits-(management)- en veiligheidseisen kunnen artsen en klinieken in aanmerking komen voor allerlei keurmerken, certificaten en erkenningen. Hoe meer keurmerken/kwaliteitslabels een arts/kliniek heeft hoe betrouwbaarder de arts/kliniek.

ZKN-keurmerk
Met het ZKN-keurmerk ziet Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) erop toe dat de kwaliteit van gespecialiseerde klinieken en privéklinieken op een hoog peil staat en blijft staan. Klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen en worden hierop jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie.

•  Voor meer informatie: www.zkn.nl

 

ISAPS accreditatie
ISAPS accreditatie is een keurmerk voor privéklinieken die uitgaat van de patiënt. Alle aspecten van de kliniek die van belang zijn voor patiëntenveiligheid worden onder de loep genomen. Niet alleen het uiterlijk van het gebouw en de apparatuur (ISO certificering) maar ook wie er werkt, hoe er gewerkt wordt, of er veiligheidsprocedures zijn, of er samenwerking is met een nabijgelegen ziekenhuis en tal van andere voorschriften die opgesteld zijn vanuit het perspectief van de patiënt.

•   Voor meer informatie: www.isaps.org

 

HKZ-certificaat; Cliënt-/Patiëntveiligheid
Dit HKZ-keurmerk wordt uitgegeven aan klinieken die voldoen aan de veiligheidsnormen van het HKZ-certificatieschema Cliënt-/Patiëntveiligheid. Met behulp van een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem (VMS) wordt de kans op risico‘s in de zorgprocessen voor de patiënt zo klein mogelijk gemaakt. 

•   Voor meer informatie: www.hkz.nl

 

ISO-9001: 2008 certificaat
Klinieken die werken volgens een vastgesteld kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de internationale ISO-9001 normen, kunnen een ISO certificaat behalen, waarvoor zij regelmatig gecontroleerd worden. Het certificaat is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit is echter geen garantie voor een kwalitatief goed product.

•   Voor meer informatie: www.iso.org

Let op: ISO kan dus ook misleidend zijn. Het gaat om een managementsnorm en niet om de kwaliteit van het product. Een kleine kliniek zal hier dus nooit aan voldoen, maar kan wel een hoogstaand product afleveren. Van alle certificaten is dit wellicht het minst belangrijke.

Beroepsverenigingen

In Nederland zijn plastisch chirurgen veelal lid van één of meerdere beroepsverenigingen. Een lidmaatschap biedt belangenbehartiging, het kunnen volgen van trainingen/opleidingen,  het bijwonen van congressen/symposia, contact met branchegenoten, etc. In België kunnen alleen chirurgen die erkend zijn door de overheid lid worden van een dergelijke vereniging.
Beroepsverenigingen hebben vaak één of meerdere gemeenschappelijke doelen en dat is onder andere het behartigen van de belangen van haar leden. Het complete overzicht van de meeste gerenommeerde beroepsverenigingen vindt u op www.kliniekeninfo.nl.

NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie)
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (Netherlands Society for Plastic Surgery), is sinds haar oprichting in 1950, de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland. Nagenoeg alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van deze vereniging.

Doelstelling NVPC

 1. Het bevorderen van de ontwikkeling van de plastische chirurgie, waaronder begrepen handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie.
 2. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden.

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:

 1. Het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten.
 2. Het bevorderen van verbetering van de opleiding tot plastisch chirurg.
 3. Het samenwerken met aanverwante organisaties, zowel nationaal als internationaal.
 4. Het bevorderen van voorlichting op elk terrein van de plastische chirurgie.
 5. Alle andere wettige middelen welke tot het boven omschreven doel kunnen leiden.

•  Voor meer informatie: www.nvpc.nl

 

NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde)
De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor artsen die zich gespecialiseerd hebben in de met name niet-chirurgische aspecten van de cosmetische geneeskunde. Een artsenvereniging waarin veel kennis gebundeld is van diverse aspecten binnen de cosmetische geneeskunde zoals injectables, energy-based behandelingen (lasers, IPL, LED etc.) peelings, anti-aging etc.

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering en borging van de kwaliteit en de emancipatie van de cosmetische geneeskunde te bewerkstelligen door het bevorderen van de kennis en vaardigheden in de cosmetische geneeskunde, het bevorderen van de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in de cosmetische geneeskundige praktijk alsmede het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden.
Begin 2013 is gestart met de tweejarige opleiding tot cosmetisch arts.

•   Voor meer informatie: www.nvcg.nl

RBSPS (De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie)
De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie is het wetenschappelijk orgaan van deze discipline in België. Deze bestaat uitsluitend uit plastische chirurgen, officieel erkend of in opleiding, en beoogt:

 • Het leveren van goede Belgische referenties van professionele praktijken via aanbevelingen en schriftelijke adviezen.
 • Het organiseren van promotie en verspreiding van wetenschappelijke studies door middel van semestriële congressen.
 • Samen met het Collegium de vorming van kandidaat-specialisten en de coninüe vorming voor de erkende geneesheren.

•   Voor meer informatie: www.rbsps.org

 

BSPC (Belgian Society for Private Clinics)
De vzw Belgian Society for Private Clinics werd in het leven geroepen om patiënten te informeren over hun recht op veiligheid. Naar privéklinieken toe willen wij een ondersteunende en informerende spilfiguur zijn. We beogen een cultuur waarin patiëntveiligheid bekomen wordt door te leren, te verbeteren en dit ook vol te houden.

Naast goede gezondheidszorg is veiligheid zeker en vast even belangrijk voor de patiënt. Privéklinieken zijn doorgaans niet gehouden aan regelgeving en worden dus op geen enkele manier onderworpen aan controles inzake hygiëne en patiëntveiligheid.

Burgers verwachten dat alles in het werk wordt gesteld om hun veiligheid te waarborgen maar kunnen nergens echt nagaan of de kliniek waarvoor men kiest effectief ook inspanningen levert op het gebied van veiligheid.

•   Voor meer informatie: www.bspc.be

 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.