• Home
  • Redactionele artikelen

Redactionele Artikelen

Deel dit artikel met je vrienden:
Share |

Bijdrage van: NVPC bij NVPC

Wat is plastische chirurgie?


De term ‘plastische chirurgie’ is afgeleid van het Griekse woord ‘plastikos’. Dit betekent: modelleren, kneden en vormgeven.

De aandacht voor plastische chirurgie in de media heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Real life programma’s die personen volgen bij het ondergaan van een behandeling, bekende Nederlanders die over hun ervaringen vertellen. Daarmee is een belangrijk taboe doorbroken. Men praat gemakkelijker over ingrepen die men heeft laten uitvoeren of wenst uit te laten voeren. Het specialisme plastische chirurgie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

Definitie
De definitie van plastische chirurgie volgens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is het specialisme dat zich richt op vorm- en functieherstel dat valt onder te verdelen in reconstructieve, handchirurgie en esthetische chirurgie.

Met reconstructieve chirurgie wordt bedoeld het herstellen of tot een minimum beperken van lichamelijk letsel ten gevolge een ongeval, ziekte of een aangeboren afwijking. De term esthetische/cosmetische chirurgie wordt gebruikt bij operaties die tot doel hebben het uiterlijk te verfraaien of veroudering tegen te gaan.

De opleiding tot plastisch chirurg duurt twaalf jaar. Na de opleiding tot basisarts is er een uitvoerige specialisatie van zes jaar tot plastisch chirurg.

Erkende of geregistreerde plastisch chirurgen zijn te vinden via de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

Geschiedenis
Ruim tweeduizend jaar geleden werd in India melding gemaakt van het reconstrueren van een afgehakte neus door middel van huidweefsel afkomstig van het voorhoofd.

De basis van de huidige plastische en reconstructieve chirurgie werd echter gelegd in de Eerste Wereldoorlog. Door de vele, met name aan het gelaat, zwaar verminkte oorlogsslachtoffers kwam de ontwikkeling van de reconstructieve chirurgie van het hoofd- en halsgebied in een stroomversnelling.

Daarna was wederom een oorlog aanleiding voor een verdere uitbreiding van het vakgebied. In de Tweede Wereldoorlog werden talloze piloten het slachtoffer van ernstige brandwonden in met name het gezicht en van de handen. De behandeling hiervan had een tweeledig doel. Ten eerste het verbeteren van functie en ten tweede het verbeteren van uiterlijk. Deze chirurgie van vooral het uiterlijk van het gelaat werd ook wel sociale chirurgie genoemd, omdat het de bedoeling was met behulp van deze chirurgie de terugkeer in het sociale leven te bevorderen. Deze vorm van chirurgie kan gezien worden als de voorloper van de microchirurgie in de jaren tachtig, waaruit de huidige esthetische chirurgie is voortgevloeid.

De technieken die in zowel in de jaren tachtig als de Eerste en de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld werden, vormden tevens de basis van de moderne plastische en reconstructieve chirurgie en worden nog steeds toegepast.

Plastische chirurgie in Nederland
De Nederlander J.F.S. Esser (1877-1946) is de grondlegger van de plastische en reconstructieve chirurgie in Nederland. Hij werkte vanaf 1915 als reconstructief chirurg verbonden aan het militair hospitaal in Brno, Wenen, Boedapest en Berlijn.

NVPC
Op 1 januari 1950 richtte een drietal – in Engeland opgeleide - Nederlandse chirurgen de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie op. Een aantal maanden later werd C.F. Koch als eerste plastisch chirurg in Nederland ingeschreven. Ondanks tegenwerking van de gevestigde chirurgen, die vreesden voor afkalving van het eigen vakgebied en wantrouwend waren ten aanzien van de esthetische zijde van het vak, werd de plastisch en reconstructieve chirurgie een onmisbaar onderdeel van het specialisme chirurgie.

De naam van de vereniging werd enkele jaren geleden veranderd in Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, handchirurgie, reconstructieve- en esthetische chirurgie (NVPC). Het werkterrein is inmiddels zeer breed geworden. Naast de algemene plastische chirurgie bestaat het vakgebied onder meer uit handchirurgie (zowel aangeboren afwijkingen als ongevallen), de behandeling van aangeboren afwijkingen (waaronder hazenlippen), reconstructieve kankerchirurgie (zoals borstreconstructie na borstkanker) en brandwondenchirurgie. De esthetische chirurgie heeft zich vanuit de hoofd- en halschirurgie en de brandwondenchirurgie ontwikkeld tot een specialisme dat niet meer alleen het gelaat, maar het gehele lichaam betreft.

Doelstellingen van de NVPC
De NVPC is een vereniging die als doel heeft het bevorderen van de ontwikkeling van de plastische en reconstructieve chirurgie in Nederland en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Hiertoe worden wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd waar kennis op het eigen vakgebied wordt uitgewisseld, zowel nationaal als internationaal.

Tevens bevordert de NVPC de opleiding tot plastisch chirurg en nascholing van plastisch chirurgen.

Lidmaatschap NVPC
In principe kan iedere plastisch chirurg, die als zodanig staat ingeschreven in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), in aanmerking komen voor toetreding tot de NVPC. Artsen in opleiding tot plastisch chirurg kunnen aspirant lid worden. Op dit moment is 95% van alle plastisch chirurgen in Nederland lid van de NVPC.

Kwaliteitsbewaking
Een van de belangrijkste taken van de NVPC is het bewaken van de kwaliteit van plastisch chirurgische zorg in haar gehele omvang en geleverd door de afzonderlijke leden. Hiertoe worden richtlijnen en standpunten ontwikkeld, zoals de leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken. Zie voor een volledig overzicht nvpc.nl.
Leden en niet-leden krijgen jaarlijks bezoek door een kwaliteitsvisitatiecommissie van de NVPC die hen toetst op naleving van de kwaliteitscriteria van de NVPC. Een slechte beoordeling kan leiden tot een schorsing.

In België is de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) het wetenschappelijke orgaan binnen deze discipline. Voor meer informatie zie www.rbsps.org.

Consumentenbescherming
In Nederland kan in principe elke arts een operatie uitvoeren en kan ook bijna iedereen een cosmetische operatie ondergaan. Zodra het misgaat wordt vaak pas ingegrepen.
Door keurmerken kunnen consumenten hiertegen beschermd worden. Het lidmaatschap van de NVPC dient ook als keurmerk: Artsen die NVPC-lid zijn, zijn verplicht te voldoen aan hoge kwaliteits- en opleidingscriteria.

Naast deze registratie kan de kliniek een ZKN keurmerk (Zelfstandige Klinieken Nederland) hebben. Dit keurmerk geeft aan dat de kliniek voldoet aan de kwaliteitseisen wat betreft de infrastructuur, hygiëne en werkprocessen.
Ten aanzien van consumentenvoorlichting en reclame hanteert het NVPC een streng beleid. Leden die patiënten geen bedenktijd geven, lokken met prijskortingen of gratis consults weggeven, kunnen geschorst worden.

Ontwikkelingen
De laatste ontwikkelingen binnen de wereld van de plastische chirurgie zijn enerzijds de strengere kwaliteitscontroles op beleids-matig niveau. Anderzijds de verdere verfijning van de ontwikkeling van technieken op inhoudelijk vlak door subspecialisaties, bijvoorbeeld handchirurgie.

 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.