Page content

Alles over de operatie van een borstverkleining

drs. R.N.G.M. Fresow

Een borstverkleinende operatie, ook wel mammareductie genoemd, is een operatie die door plastisch chirurgen veelvuldig wordt uitgevoerd. Dit impliceert dat een dergelijke operatie vrijwel routinematig wordt verricht. Niets is echter minder waar. Juist bij een borstverkleining is het van belang de diverse aspecten die gecorrigeerd dienen te worden bij elke individuele patiënt in kaart te brengen en te evalueren.

Eerste consult

Een patiënt bezoekt de plastisch chirurg meestal met het verzoek een borstverkleining uit te voeren, omdat er klachten bestaan van rug, nek en schouder, of BH-bandjes die in de huid snijden. Ook kan het sporten moeilijk zijn, is het lastig passende kleding te vinden en kan de overhangende borst smetten in de borstplooi veroorzaken.

Omdat zware borsten met een omvang groter dan cup D vaak deze functionele beperkingen veroorzaken, wordt de operatie in veel gevallen vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Van belang is wel om vooraf te bepalen of de klachten inderdaad veroorzaakt worden door de zware borsten. Andere oorzaken dient men uit te sluiten. Daarnaast moet zorgvuldig in kaart worden gebracht of er factoren zijn die de resultaten van een borstverkleining nadelig kunnen beïnvloeden. Zo is bijvoorbeeld bekend dat patiënten met suikerziekte meer risico lopen op postoperatieve complicaties. Ook zien we bij oudere vrouwen logischerwijze een wat langere herstelperiode dan bij jongere vrouwen.

Overgewicht

Belangrijk is ook om vooraf te bepalen of er bij een patiënt overgewicht bestaat. Een duidelijk overgewicht zal vaker leiden tot wondgenezingsproblemen en ook de kans op trombose is bij deze groep patiënten groter.

Of er overgewicht bestaat is eenvoudig uit te rekenen met behulp van de Body Mass Index. Deze index wordt bepaald door het gewicht (kg) te delen door 2x de lengte (mtr). Een BMI van meer dan 28 geeft verhoogde risico’s.

Het is dan verstandiger eerst af te vallen, om de risico’s van een borstverkleining te verminderen. Bijkomend voordeel van vermagering is dat de borstverslapping die daarbij optreedt, bij de geplande borstoperatie mee gecorrigeerd kan worden. Afvallen ná de operatie betekent dat deze kans niet wordt benut.

Symmetrie

Primair is natuurlijk het doel van de operatie, welke onder narcose wordt uitgevoerd, het verkleinen van de borsten. De hoeveelheid weefsel die verwijderd moet worden, hangt af van de bestaande borstomvang en ook van de wens van de patiënt. Het cosmetisch resultaat is overigens zeker zo belangrijk en verdient dan ook even zoveel aandacht.

Een asymmetrie van de borsten, die vrijwel altijd bestaat, kan bij grote borsten minder opvallen dan bij kleinere borsten. De bestaande asymmetrie moet altijd vooraf bepaald worden en zo nodig gecorrigeerd. Een perfecte symmetrie zal echter nooit haalbaar zijn.

Ptosis

Zware borsten hebben ook de neiging om sneller uit te zakken. Dit fenomeen, dat ptosis wordt genoemd, wordt bij een borstverkleining vaak gecorrigeerd door ook meteen een borstlift uit te voeren. De mate van ptosis kan globaal worden bepaald door de tepelhoogte ten opzichte van de borstplooi vast te stellen. Staat de tepel ter hoogte van de plooi, dan spreekt men van een milde ptosis. Zakt de tepel echter door tot onder de borstplooi, waarbij de tepel naar beneden kijkt, is er sprake van een forse ptosis.

Bij het liften van de borst wordt ook de tepel weer teruggeplaatst op een adequate hoogte. De meest ideale plaats van de tepel is ongeveer ter hoogte van het midden van de bovenarm bij de patiënt in staande positie. De tepel wordt op een steel verplaatst, om zo de doorbloeding en het gevoel van de tepel zoveel mogelijk te bewaren. Desondanks zal vrijwel altijd een gevoelsverandering in de tepel plaatsvinden. De tepel kan meer, of juist minder gevoelig worden. In veel gevallen is deze gevoelsverandering tijdelijk en zal het gevoel na verloop van tijd weer normaliseren.

Wanneer er een forse ptosis bestaat en de tepel meer dan 7-8 cm moet worden verplaatst, wordt ook de steel langer en neemt het risico op doorbloedingsstoornissen van de tepel toe. Indien de chirurg meent dat dit risico te groot wordt, kan het noodzakelijk zijn de tepel van de steel te verwijderen en deze als een huidtransplantatie weer terug te plaatsen. De kans op doorbloedingsstoornissen neemt daardoor wel af, maar het gevoel en de functie van de tepel gaan daardoor verloren.

Indien noodzakelijk, wordt bij het verplaatsen van de tepel ook de omvang van de tepel aangepast aan de nieuwe omvang van de borst. Bij een borstverkleining dient dus behoudens het verminderen van de borstomvang, ook een versteviging en een lifting van de borsten te worden uitgevoerd, waarbij ook de plaats en de omvang van de tepels worden gecorrigeerd.

Verschillende technieken

Er bestaan vele verschillende manieren om een borstverkleining uit te voeren. Niet één van deze operatietechnieken kan worden aangewezen als de beste om bij alle patiënten toe te passen. Bij iedere individuele patiënt is een afweging van de meest ideale techniek nodig die specifiek voor die patiënt het beste resultaat geeft. Ook speelt een rol welke techniek de chirurg het beste beheerst. Het spreekt voor zich, dat een goede beheersing van de techniek uiteindelijk ook een beter resultaat geeft. Kortom, door te voldoen aan de wensen van de patiënt en de techniek te kiezen die de chirurg het best beheerst, kan een optimaal resultaat worden behaald.

In de meeste gevallen worden incisies gemaakt die rondom de tepel lopen, dan recht over de borst naar beneden en vervolgens doorlopend in de borstplooi. Hoewel dit wat meer uitgebreide littekens achterlaat, kan op deze manier wel op een veilige wijze een mooie borst worden gecreëerd.
Behalve dit incisiepatroon kan elke chirurg individueel bepalen op welke wijze de tepelsteel wordt ontwikkeld en op welke wijze de borst wordt verkleind. Ook hier geldt dat de techniek die de chirurg het best beheerst vaak leidt tot het beste resultaat.

In sommige gevallen is het mogelijk een meer beperkt incisiepatroon te kiezen, dat minder littekens veroorzaakt. Bij de meeste van deze technieken blijft het litteken in de borstplooi dan achterwege. Dit is weliswaar het grootste, maar vaak ook het minst opvallende litteken. Daarom dienen deze technieken alleen te worden gebruikt indien de andere cosmetische aspecten van een borstverkleining hierdoor niet worden verwaarloosd.

Moet er een flinke borstlift worden verricht, of een forse hoeveelheid weefsel worden verwijderd, dan kunnen deze technieken, die op voorhand het mooist lijken, wel eens een tegenvallend resultaat laten zien. Feit is wel dat een techniek die littekens beperkt, vaak iets meer tijd nodig heeft om het uiteindelijke eindresultaat te bereiken.

Welke techniek ook gebruikt wordt, het mag duidelijk zijn dat er tijdens de operatie aan vele zaken nadrukkelijk aandacht moet worden besteed. De operatie duurt daardoor circa 2 uur, onafhankelijk van de gekozen techniek. Het weefsel dat wordt verwijderd kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, worden ingestuurd voor nader onderzoek.

Verzorging na de operatie

Direct na de operatie worden de borsten vaak met een drukkend verband ingepakt, om nabloedingen te voorkomen. Ook wordt in de meeste gevallen een drain in elke borst geplaatst, om eventuele bloedresten en wondvocht uit de borst te kunnen afvoeren. Zowel het verband als de drains kunnen vaak al in de eerste dagen na de operatie worden verwijderd. Het verband wordt dan vervangen door een goed steunende (sport-)BH, die enkele weken dag en nacht dient te worden gedragen om de borsten goed te ondersteunen.

In de eerste dagen kunnen de borsten gekneusd, opgezet en gestuwd aanvoelen. Overmatige pijnklachten zijn echter zeldzaam. Zware werkzaamheden, intensief sporten en zwaar tillen dienen in de eerste weken te worden vermeden om het uiteindelijke resultaat niet negatief te beïnvloeden. Omdat de meeste chirurgen de wonden onderhuids hechten met oplosbare hechtmaterialen, hoeven slechts incidenteel de hechtingen te worden verwijderd.

Resultaten en eventuele complicaties

Het eindresultaat van een borstverkleinende operatie is helaas nooit exact te voorspellen. Weliswaar wordt er rekening gehouden met de wensen van de patiënt, maar meestal blijkt pas achteraf welke definitief haalbare cupmaat het is geworden.

Natuurlijk blijft een borstverkleining een flinke operatie. Men dient zich dan ook vooraf te realiseren dat er altijd complicaties kunnen optreden. Een van de meest voorkomende problemen die zich kunnen voordoen zijn wondgenezingsproblemen. Door het verplaatsen en manipuleren van de weefsels kan de doorbloeding afnemen, waardoor de genezing gestoord wordt.

Ook kunnen verschillende weefsels, zoals huid, tepel of vetweefsel, hierdoor afsterven. Dit heeft in spaarzame gevallen nieuwe hersteloperaties tot gevolg. Ook kan er een nabloeding optreden, of een wondinfectie. Gelukkig zijn dergelijke complicaties vaak goed te behandelen en kennen ze weinig tot geen blijvende gevolgen.

Een perfecte symmetrie kan nooit bereikt worden en er kunnen ook verschillen in de contouren, of in de gevoeligheid links en rechts, blijven bestaan.

Ook de littekens zijn blijvend, al zullen deze in de loop der tijd vervagen. Zo nodig kan aanvullende littekenbehandeling nuttig zijn om de littekens verder te verbeteren. Het resultaat van de borstverkleining is weliswaar blijvend, maar een gewichtstoename of veranderende hormoonspiegels kunnen soms weer een toename van de borstomvang tot gevolg hebben. Ook zullen de borsten op termijn weer gaan uitzakken, dit zal door het mindere gewicht vaak langzamer verlopen dan voorheen.

Borstvoeding geven is in veel gevallen niet meer mogelijk, al kan dit op individueel niveau soms toch succesvol zijn. Direct na de operatie kunnen soms ook verhardingen in de borst voelbaar zijn, die op termijn meestal weer verdwijnen. Tenslotte kan bij erg grote borsten, met uitlopers naar de beide oksels, een rest van deze uitlopers achterblijven. Dit dient soms in een tweede operatie alsnog te worden verwijderd.

Goede samenwerking voor optimaal resultaat

In vrijwel alle gevallen levert de operatie een flinke verbetering van de klachten op, met een fraai cosmetisch resultaat. De meeste vrouwen die de operatie hebben ondergaan, zijn heel tevreden met het resultaat. Het spreekt voor zich dat het resultaat van een operatie ook afhangt van de kundigheid en de inzet van de plastisch chirurg die de operatie uitvoert.

Een geregistreerd plastisch chirurg kan in veel gevallen een aanvraag voor vergoeding indienen bij de ziektekostenverzekeraar. Een goede voorlichting is daarom noodzakelijk. De keuze voor behandeling door een geregistreerd plastisch chirurg waarbij u zich op uw gemak voelt, is min of meer een vereiste. Wanneer door de chirurg en de patiënt optimaal wordt samengewerkt, kan een zeer succesvol resultaat worden behaald.

Bijdrage van: drs. R.N.G.M. Fresow, Plastisch chirurg bij Kliniek Tandheelkunde, Implantologie & Esthetische Chirurgie Waalre